O razpisu 017

O razpisu 017

Razpis za povrnitev dela stroškov za izvedbo izobraževalnih projektov s področja OVE in URE za mlade 2017 - je zaključen

S čimer želimo spodbujati ozaveščanje in informiranje o učinkoviti rabi energije ter obnovljivih virih energije med mladimi, predstaviti rezultate projektov širši javnosti ter s tem spodbujati odgovoren odnos do URE in OVE

 

PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je povračilo dela stroškov za izvedbo izobraževalnih projektov s področja OVE in URE, namenjenih otrokom od 4. do 9. razreda osnovne šole in dijakom srednjih šol na področju Republike Slovenije. Osnovni namen prijavljenega projekta je pripraviti praktičen prikaz delovanja ali kako drugače opozoriti na prednosti učinkovite rabe energije ter pridobivanja energije iz obnovljivih virov.

Projekti lahko zajemajo katerikoli vidik 351. člena Energetskega zakona (EZ-1), morajo pa biti povezani s šolstvom (aplikativni projekti, demonstracije) in ciljani na lokalno raven (kraji, občine, pokrajine). Izdelek projekta je lahko naravoslovni / tehnični prikaz kot npr. fizični objekt ali družboslovno delo kot npr. razstava, kulturni dogodek ali leposlovje. Projekt mora biti izveden v slovenskem jeziku.

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Vlagatelji morajo biti v Sloveniji registrirane pravne osebe, ki so hkrati nosilci prijavljenega projekta.

 

POGOJI ZA SODELOVANJE IN NAČIN IZBIRE PROJEKTOV

Vlagatelji pripravijo načrt projekta, kot izhaja iz Vloge na razpis za povrnitev dela stroškov za izvedbo izobraževalnih projektov s področja OVE in URE za mlade 2017 (6. in 7. točka). Načrt projekta bo predmet ocenjevanja. 

Otroci sodelujejo na projektu vlagatelja brezplačno. Zagotovljeno mora biti aktivno sodelovanje otrok. 

Oddane načrte projekta oceni pet članska komisija razpisnika. Komisija pri ocenjevanju upošteva skupek meril, ki so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Skupna višina sredstev za povračilo stroškov znaša 10.000,00 EUR z DDV. Vlagatelji najbolje ocenjenih načrtov projektov prejmejo povračilo stroškov po vrstnem redu ocen do izrabe sredstev za povračilo stroškov. Povračilo stroškov izplača razpisnik po zaključku projekta na podlagi Zahtevka za povračilo stroškov projekta.

Komisija lahko skladno z ocenami za posamezen izbrani projekt prizna višino sredstev za povračilo stroškov do višine zaprošene vrednosti. Zaprošena vrednost povračila stroškov ne sme presegati 2.000,00 EUR (z DDV) v okviru posamezne vloge in hkrati ne več kot 3.000,00 EUR (z DDV) za vse prijavljene projekte enega vlagatelja.


Razpis

Prijavite se na e-novice