Viri lesne biomase v Sloveniji

Viri lesne biomase v Sloveniji

Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi, saj gozdovi pokrivajo 1.184.526 hektarjev, kar predstavlja 58,4 % površine države. Po gozdnatosti smo na tretjem mestu v Evropski uniji, takoj za Švedsko in Finsko. Pretežni del slovenskih gozdov je v območju bukovih, jelovo-bukovih in bukovo-hrastovih gozdov (70 %), ki imajo razmeroma veliko proizvodno sposobnost. V Sloveniji je 75 % gozdov v zasebni lasti, 22 % gozdov je v lasti države ter 3 % v lasti občin. Večje in strnjene gozdne posesti državnih gozdov omogočajo lažje, kakovostnejše, strokovno in ekonomično gospodarjenje z gozdom.

Vir podatkov: Zavod za gozdove Slovenije

Lesna zaloga je bila skozi celotno zgodovino ključni kazalec stanja gozda, ki vodi k razumevanju dinamike in proizvodne sposobnosti gozdov. Tako kot v Sloveniji so tudi v Evropi zaznavni trendi povečevanja lesne zaloge in prirastka.

Ko govorimo o lesni zalogi, prirastku ali poseku, je pomembno navesti tudi strukturo po drevesnih vrstah in širše (iglavci/listavci). Razmerje med iglavci in listavci se spreminja in je v prid iglavcev naraščalo vse do leta 1961, ko je bil delež iglavcev 58 %. Po letu 1961 se je začel delež iglavcev zniževati in v letu 2000 spet padel pod 50 %.

 

Vir podatkov: http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=355

Biomasa

 • Biomasa

  Pojem biomasa označuje snovi, ki so predvsem organskega oz. rastlinskega izvora in nastajajo s pomočjo fotosinteze.
 • OVE

  Obnovljivi viri energije
 • Ogljični odtis

  Ogljični odtis je izraz za skupek ogljikovega dioksida ter drugih toplogrednih plinov, ki jih v okolje neposredno ali posredno spusti določen objekt, naprava, izdelek, proces ali telo. Ogljični odtis je mogoče izračunati in ovrednotiti.
 • SPTE

  Soproizvodnja toplote in energije
 • URE

  Učinkovita raba energije
Prijavite se na e-novice